A jelen tájékoztató célja, hogy részletesen és érthetően tájékoztassa Önöket – mint természetes személyeket – a Data Science and Me Kft. részéről történő adatkezelésekről.


Jogszabályi háttér: Társaságunk az általunk történő adatkezelések tekintetében elsődlegesen az adatvédelemről szóló EU 2016/679 rendeletében foglaltak szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény előírásait követve jár el.

Az adatvédelmi tájékoztató hatálybalépése: 2021.12.01.

Az adatkezelő adatai: Data Science and Me Kft.
– Székhely cím: 6000 Kecskemét, Írisz utca 1. A.
– Cégjegyzékszám: 03 09 135416
– e-mail: kicsitomi26@gmail-com

Az adatkezelések célja:
a) A Vállalkozás tanácsadói, elemzői tevékenysége során – adatfeldolgozóként – kezeli, tárolja a vele üzleti kapcsolatban levő partnerei – adatkezelők – által továbbított adatokat, a Vállalkozás és a partner között létrejött szerződésből eredő kötelezettség teljesítése végett.
b) A munkavállalókra vonatkozó adatkezelés célja az üzletmenet folytonosság megfelelő biztosítása.

A kezelt adatok köre:
a) A Vállalkozás tevékenységének ellátása során természetes személyek egészségéhez köthető anonimizált adatok kezelését végzi.
b) A szolgáltatás folyamatos üzletmenetének ellátása érdekében kezelt, a munkavállalókhoz köthető személyes és különleges adatok.
(A tárolt személyes adatok pontos felsorolását a Társaság „Adatleltár” elnevezésű dokumentuma tartalmazza.)

Az adatkezelések jogalapja:
a) Az EU 2016/679 rendelete 6.Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
Az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
b) Az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulása,
az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a Mt. 9. §, 10. §, 11. § A különleges adatok tekintetében kiemelt figyelemmel a Mt. 10. § (4) bek.-re:
A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelések helye:
– 6000 Kecskemét, Írisz utca 1. A.


Az adatkezelések időtartama:
– Az a) pontban jelzett adatok tekintetében: a szerződés megszűnését követő 1 év illetve a számviteli bizonylatok esetében 8 év. (Sztv. tv. 169. § (2)),
– A b) pontban jelzett adatok tekintetében: nem törölhető (1995. évi LXVI. törvény alapján).

Adattovábbításokra vonatkozó információk: a Társaság tevékenysége során nem végez harmadik ország, valamint nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítást. A Társaság kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes adatkezelések tekintetében, kizárólag a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor.

Az érintett természetes személyeknek az adatkezelésekhez köthető jogai elsősorban: az adatvédelemről szóló EU 2016/679 rendeletének és a 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően az érintett természetes személy, illetve ennek törvényes képviselője jogosult az adatkezelést megelőző tájékoztatásra, az adataihoz való hozzáféréshez, ezek esetleges helyesbítésére, hordozhatóságára, korlátozására, törlésére.

Az adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjének/adatvédelmi felelősének adatai
Név: Márton László (Easy-Shop Kft.)
Cím: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 9.
Telefon: +36 70 452 6926


Az érintett természetes személyek jogorvoslatért fordulhatnak: Az érintett jogorvoslati kérelmet kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseinek jogszerűsége miatt illetve az illetékes Bíróságnál élhet jogorvoslattal.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838.